จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
9.2 การบริหารงาน
9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส