จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- คู่มือการให้บริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

- คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

- แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือนตุลาคม 2562

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือนพฤศจิกายน 2562

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือนธันวาคม 2562

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือนมกราคม 2563

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือนมีนาคม 2563

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือนเมษายน 2563

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือนพฤษภาคม 2563

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตไตรมาส ที่ 1/2563

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตไตรมาส ที่ 2/2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภูเก็ต

- การคัดเลือกคนดีศรีคุมประพฤติภูเก็ต ประจำปี 2563

- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2563

- การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ครั้งที่ 1-2563

- การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ปี 2563

- การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

- การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563

- การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดภูเก็ต

- การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต)