จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลผู้บริหาร

- ช่องทางการติดต่อ

O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network

- สำนักงานจังหวัด

- จังหวัดภูเก็ต