จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติราชการ

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน