จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
การดำเนินงาน
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

การให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต)

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานจังหวัดภูเก็ต)

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

O18 E-Service

- ระบบยื่นภาษีออนไลน์

- ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต

- ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

- ระบบ e-Labour บริการประชาชน

- ระบบออกหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์