จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
การดำเนินงาน
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

การให้บริการ
O14 มาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

O17 E-Service

- ระบบ smartjobcenter

- ระบบ e-Labour บริการประชาชน

- ระบบค้นหาราคาประเมินที่ดิน

- ระบบออกหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

- ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

- ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต