จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
การดำเนินงาน
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

- แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ และรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

O11 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต)

การให้บริการ
O14 มาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือการให้บริการ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต)

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

O17 E-Service

- ระบบรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า (กรมบังคับคดี)

- ระบบสืบค้นแปลงที่ดิน (กรมที่ดิน)

- ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต (กรมการจัดหางาน)

- ระบบเผยแพร่ราคาประเมินผ่านเว็บไซต์ (กรมธนารักษ์)

- ระบบออกหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

- ระบบ Smartjobcenter (กรมการจัดหางาน)

- ระบบจองคิวตรวจสภาพรถขนส่ง

- ระบบยื่นคำร้อง ส.ป.ก. ออนไลน์

- ระบบ e-Labour บริการประชาชน

- ระบบค้นหาข้อมูลสถิติ

- ระบบการจองชื่อสหกรณ์ online