จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
การดำเนินงาน
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O10 คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

การให้บริการ
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

O13 E-Service

- ระบบ Digital ID

- คู่มือการใช้งานระบบ Digital ID

- ระบบการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีออนไลน์

- แอปพลิเคชันหมอพร้อม

- คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันหมอพร้อม

- คู่มือการใช้งานระบบการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีออนไลน์

- ระบบยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์

- คู่มือการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์