จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

- ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

- ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

- ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

- ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต