จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)