จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานยุติธรรมจังหัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (เรือนจำจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)