จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย)

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

- กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะกุศล

- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรและกล่าวขอบคุณผู้บริหารโรงแรมมโนราห์ภูเก็ตที่สนับสนุนที่พักแก่บุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

- กิจกรรมพบปะเจรจาในการให้ความช่วยเหลือ "ตามมาตรการด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ"

- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัยแก่สมาคมคนพิการทุกประเภท

- กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในวันต้นไม้ประจำชาติ และวันป่าชายเลนแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2563

- กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance" วันที่ 9 ธันวาคม 2562

- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหน้ากากอนามัยแก่ศาสนสถาน

- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตู้ปันสุข)

แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี