จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
นโยบาย No Gift Policy
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy อินโฟกราฟิก (ภาษาอังกฤษ)

- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy อินโฟกราฟิก (ภาษาไทย)

- ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดภูเก็ตใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ภาษาอังกฤษ)

- ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดภูเก็ตใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ภาษาไทย)

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 รายงานผลตาม No Gift Policy
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ