จังหวัดภูเก็ต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย รายการ
นโยบาย No Gift Policy
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จังหวัดภูเก็ต (Infographic)

- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จังหวัดภูเก็ต

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี